سیکا حدود ۹۰ درصد جمعیت آسیا را در بر می‌گیرد. هدف از ایجاد سیکا، ایجاد سازوکاری برای گفت‌وگو و تعامل جهت تضمین صلح و امنیت در آسیاست. مهمترین دستورکار اجلاس ششم، ارائه پیش‌نویس تبدیل کنفرانس سیکا به یک سازمان بین‌المللی است.

سیکا حدود ۹۰ درصد جمعیت آسیا را در بر می‌گیرد.

هدف از ایجاد سیکا، ایجاد سازوکاری برای گفت‌وگو و تعامل جهت تضمین صلح و امنیت در آسیاست.

مهمترین دستورکار اجلاس ششم، ارائه پیش‌نویس تبدیل کنفرانس سیکا به یک سازمان بین‌المللی است.