گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خوزستان، رحیم پیغان گفت: باتوجه به اجرای طرح آمایش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه آموزش قرار است رشته‌های پرکاربرد و تقاضامحور در دانشگاه شهید چمران اهواز تقویت شوند. وی به هماهنگی رشته‌ها با ماموریت دانشگاه و نیاز منطقه‌ای اشاره کرد و افزود: ۱۰ رشته گرایش جدید در مقطع […]

گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خوزستان، رحیم پیغان گفت: باتوجه به اجرای طرح آمایش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه آموزش قرار است رشته‌های پرکاربرد و تقاضامحور در دانشگاه شهید چمران اهواز تقویت شوند.

وی به هماهنگی رشته‌ها با ماموریت دانشگاه و نیاز منطقه‌ای اشاره کرد و افزود: ۱۰ رشته گرایش جدید در مقطع کارشناسی ارشد شامل؛ حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی، آموزش ریاضی، معماری، مهندسی علوم آب، هواشناسی کشاورزی، هیدروانفورماتیک، محیط زیست-گرایش منابع آب و ارتباط تصویری به این دانشگاه اضافه شده‌اند.

پیغان می‌گوید: در دانشگاه شهید چمران اهواز نه تنها حذف رشته تحصیلی نداشته‌ایم، اما رشته‌ها و گرایش‌های جدیدی در مقطع کارشناسی ارشد اضافه شده است.