سخنگوی وزارت خارجه: برخی رسانه‌های مدعی به کارخانه دروغ‌سازی، تشویق خشونت و ترویج قتل و تحریک برای حمله به امکان عمومی و مرکز آموزش درست کردن کوکتل مولوتوف و ایجاد آشوب و بلوا تبدیل شده‌اند. ایران در این زمینه به مسؤولیت خود عمل خواهد کرد و هم به کشورهای پذیرنده تذکر جدی داده شده و […]

سخنگوی وزارت خارجه: برخی رسانه‌های مدعی به کارخانه دروغ‌سازی، تشویق خشونت و ترویج قتل و تحریک برای حمله به امکان عمومی و مرکز آموزش درست کردن کوکتل مولوتوف و ایجاد آشوب و بلوا تبدیل شده‌اند.

ایران در این زمینه به مسؤولیت خود عمل خواهد کرد و هم به کشورهای پذیرنده تذکر جدی داده شده و هم از طریق کشورهای مرتبط و دوست تذکر جدی به آن‌هایی که از اینها حمایت مالی می‌کنند، داده شده است.

به‌آن‌ها گفته شده ایران از ظرفیت‌های خود در چارچوب‌های مختلف اعم از حقوقی و سیاسی به صورت جدی استفاده خواهد کرد و نسبت به این شبکه‌ها که کار تروریستی انجام می‌دهند اقدام خواهد کرد. مقدماتی فراهم شده و در بازه زمانی کوتاه مدت آینده این اقدامات را مورد پیگیری قرار خواهیم داد.