مجموعه آزادی دچار فرسودگی محض است، با پدیده‌ای به نام ریزش سکوها مواجه هستیم. ورزشگاه آزادی می‌تواند یک متروپل دیگر باشد. نو نوار کردن ورزشگاه نیاز به ۷۰۰ میلیارد تومان دارد. اگر باران بیاید، ۱۰۰ نقطه از سقف سالن ۱۲ هزار نفری دوباره چکه خواهد کرد. مسئولیت اتفاق پیش از دیدار پرسپولیس و تراکتور با […]


مجموعه آزادی دچار فرسودگی محض است، با پدیده‌ای به نام ریزش سکوها مواجه هستیم. ورزشگاه آزادی می‌تواند یک متروپل دیگر باشد.

نو نوار کردن ورزشگاه نیاز به ۷۰۰ میلیارد تومان دارد. اگر باران بیاید، ۱۰۰ نقطه از سقف سالن ۱۲ هزار نفری دوباره چکه خواهد کرد.

مسئولیت اتفاق پیش از دیدار پرسپولیس و تراکتور با مدیر شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی است.