سخنگوی وزارت امور خارجه:

سخنگوی وزارت امور خارجه:
آمریکا همواره در پی تضعیف امنیت و ثبات ایران بوده – و البته ناکام مانده است.

با کاستن از شدت چند تحریم ارتباطی – و در عین حال پابرجا نگه داشتن فشار حداکثری – آمریکا منافقانه در پی پیشبرد اهداف خود علیه ایران است.

تلاش‌ها برای نقض حاکمیت ایران بی‌پاسخ نخواهد ماند.