در روزهای اخیر، با پدیده جالبی مواجه هستیم. لندن‌نشینان و محصوران فضای مجازی در وقایع تلخ اخیر در حال فروش آرزوهای خود به مخاطب ایرانی بودند. فضا را به نحوی جلوه می‌دادند که گویی کار تمام است! البته این براندازان مجازی به تنهایی محلی از اعراب ندارند. این بلوک غرب است که با گسیل ارتش […]

در روزهای اخیر، با پدیده جالبی مواجه هستیم. لندن‌نشینان و محصوران فضای مجازی در وقایع تلخ اخیر در حال فروش آرزوهای خود به مخاطب ایرانی بودند. فضا را به نحوی جلوه می‌دادند که گویی کار تمام است!

البته این براندازان مجازی به تنهایی محلی از اعراب ندارند. این بلوک غرب است که با گسیل ارتش سایبری خود به سمت فضای مجازی ایران درصدد است آنچه از غرب آسیا و خیابان‌های تهران به دست نیاورده، در هشتگ‌زنی‌ها به دست بیاورد.

مرکز پژوهشی بتا تعداد کل کاربران فارسی زبان در شبکه اجتماعی توئیتر را ۳.۲ میلیون اکانت در سال ۱۴۰۰ محاسبه کرده است و فرض را می‌گیریم که همه کاربران توئیتر فارسی نیز ضد نظام هستند! ۳ میلیون حساب کاربری کجا و عدد ۱۸۰ میلیون هشتگ کجا؟