رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت:

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت:


افراد ساکن‌ در روستاها تحت پوشش بیمه رایگان هستند و بدون پرداخت وجه از تمام بسته‌های خدمتی بهره‌مند می‌شوند.

تمام خدمات مراقبتی روستایی رایگان است، ولی خدمات درمانی پزشکی خانواده در صورتی که از سوی مراقب سلامت و تحت نظام ارجاع انجام نشود، در قالب تعرفه دولتی مشمول دریافت فرانشیز می‌شود.