رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت:


رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: با کشت قراردادی گندم، مشکلات کشاورزان برای کاشت و فروش محصولات رفع خواهد شد.
لطف الله پریچهر گفت: یکی از برنامه‌های محوری وزیر جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی خوزستان کشت قراردادی گندم است و این برنامه با مسئولیت شرکت بازرگانی دولتی در کشور اجرا می‌شود. کشت گندم
او می گوید: خوزستان یکی از قطب‌های اصلی تولید گندم در کشور است و پیش بینی می‌شود امسال حدود ۶۰۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان به زیر کشت این محصول برود.

پریچهر گفت: حدود ۴۵۰ هزار هکتار به صورت آبی و حدود ۲۰۰ هزار هکتار نیز به صورت دیم کشت خواهد شد و به منظور بهره مندی کشاورزان از خدمات کاشت، داشت و برداشت، اطمینان از خرید به موقع محصول و همچنین استفاده از نهاده‌های مختلف کشاورزی، کشت قراردادی در استان در همه اراضی اعمال خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان می‌گوید: به همین منظور معاونت برنامه ریزی اقتصادی وزارتخانه با استفاده از بانک‌های عامل به ویژه بانک کشاورزی کار‌های مربوط به این موضوع را انجام می‌دهد.

به گفته او بانک‌های عامل در سراسر کشور و استان خوزستان موظف شدند منابع مالی این طرح را تامین کنند، ضمن اینکه نهاده‌های کشاورزی از سوی بخش‌های زیربط تامین شوند تا کشاورزان برای کاشت و سپس فروش محصول تولیدی خود دغدغه‌ای نداشته باشند.