💢 سال تحصیلی جدید حضوری است و تعطیلی نخواهیم داشت

🔰معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش:
🔹سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ حضوری خواهد بود و هیچ تعطیلی نخواهیم داشت.
🔹در شرایط خاص مانند زلزله و سیل فقط آموزش غیرحضوری می‌شود.
🔹همه تلاش‌ها بر این است که مهر متفاوتی در دوران پساکرونا شروع کنیم.