آئین نامه بهداشتی بازگشایی مدارس از ۱۴ فروردین

🔹زدن ماسک و تهویه هوا الزامی است.

🔹برای دانش آموزان ابتدایی که نمرات نیمسال اول آنها نیاز به تلاش بیشتر دارد کلاس های جبرانی در نظر گرفته خواهد شد.

🔹 به زمان نیمسال دوم تحصیلی دبیرستانی ها یک ماه اضافه خواهد شد.

🔹 مدارس غیر دولتی از گرفتن شهریه اضافی برای برنامه‌های ثابت و فوق برنامه ممنوع شدند.