⭕ استخدام فرزند بازنشستگان آموزش وپرورش و بانک اطلاعات آنان
کسانی که بازنشسته شدند و فرزندانی دارند که مدرک فوق دیپلم به بالا هستند وشغلی ندارند ، در سایت زیر ثبت کنيد:
www.niroensani.ir
آدرس سامانه ثبت نام فرزندان دارای مدرک تحصیلی فاقد شغل